Organizacja świetlicy szkolnej

Świetlica prosi o uwagę...

Świetlica jest bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole. Coraz więcej dzieci i coraz dłużej przebywa w świetlicach szkolnych, dlatego ważne jest, aby świetlice były nie tylko miejscem bezpiecznym, ale równie miejscem gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas. 

Świetlica w świetle założeń nowej Podstawy Programowej to:

 • miejsce przeznaczone do spędzania czasu wolnego,
 • miejsce wychowania pozalekcyjnego.

Zadania świetlicy

 • Zapewnienie uczniom opieki w godzinach pracy ich rodziców lub nie posiadającym w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki 
  i spędzania czasu wolnego.
 • Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych.
 • Przygotowywanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 • Organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku

Cele pracy świetlicy

-         zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach;

-         zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;

-         zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;

-         rozwijanie zainteresowań

 

Funkcje świetlicy
 • Opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
 • Wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • Profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień 
  i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane;
 • Edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu

PODSTAWA PRAWNA:

Nowa Podstawa Programowa podkreśla rolę świetlicy szkolnej w organizowaniu rekreacji, wypoczynku i zabaw ruchowych.

4 czerwca 2014 r. weszły wraz ze zmianami w ustawie o systemie oświaty przepisy, dotyczące zasad funkcjonowania świetlic szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 642). Zmiany te określiły zasady działania świetlic w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkołach specjalnych.

Art. 67 ust. 3 ww. ustawy wprowadza obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy:

 • pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych;
 • oczekują na odebranie przez rodziców;
 • oczekują na dowóz organizowany przez gminę;
 • korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.

 Należy pamiętać, że opieką świetlicową można także objąć uczniów, którzy:

 • nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki;
 • nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego.

 Art. 67 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż na zajęciach świetlicowych nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela, a w przypadku szkół specjalnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:

Art. 67 ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że zajęcia muszą być organizowane zgodnie 
z potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci i młodzieży, a także ich możliwościami.

Zajęcia te powinny kłaść szczególny naciska na:

 1. rozwijanie zainteresowań uczniów;
 2. prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. odrabianie lekcji.

W świetlicy szkolnej

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności lecz wyzwalajmy aktywność

Nie każmy myśleć, lecz stwórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

 

Nasza świetlica

W naszej świetlicy wesoło jest  i gwarnie,

więc gromada dzieciaków chętnie się tu garnie.

Można lekcje odrobić, zjeść drugie śniadanie,

gdy masz problem pomogą Ci przemiłe panie.

Poznasz miłych kolegów, gier, zabaw tysiące.

Nawet, gdy dzień jest  pochmurny - tutaj świeci słońce

Serdecznie zapraszamy do  naszego grona

KOLOROWA ŚWIETLICA KAŻDEGO PRZEKONA

Zadania rodziców wychowanków świetlicy

 1. Rodzice/prawni opiekunowie,  zobowiązani są wypełnić  Kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę.
 2. Czas korzystania dziecka ze świetlicy oraz formę i godzinę powrotu do domu rodzice określają w karcie zgłoszenia.
 3. Każda zmiana formy czy godziny powrotu dziecka do domu, wymaga zmiany 
  w karcie zgłoszenia.
 4. Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania wychowawców świetlicy  w przypadku zmiany danych zawartych w karcie.
 5. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione, których  dane wpisane są do karty zgłoszenia.
 6. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę, której rodzic nie wpisał w kartę, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców ucznia.
 7. Każda nowa decyzja rodziców musi być przekazana do świetlicy 
  w formie pisemnej.
 8. Rodzice zobowiązani są zgłosić odebranie dziecka wychowawcy świetlicy.
 9. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godz. 15.30.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

 1. Dowolne gry i zabawy ,  zabawy ruchowe,  zabawy relaksacyjne, rozmowy 
  z dziećmi, pomoc w przygotowaniu do lekcji;
 2. Czytanie lektur i czasopism dziecięcych, oglądanie bajek i filmów dla dzieci, pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawy tematyczne, rozrywki umysłowe;
 3. Spożywanie posiłku, odpoczynek poobiedni, zabawy towarzyskie;
 4. Czas cichej pracy, odrabianie lekcji;
 5. Zajęcia tematyczne  w grupach - zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne,  zajęcia muzyczne;
 6. Gry i zabawy towarzyskie 

Regulamin świetlicy do wiadomości Rodziców.

 1. Świetlica czynna jest w godzinach pracy szkoły.
 2. Dzieci przebywają w świetlicy pod opieką wychowawców zgodnie 
  z harmonogramem pracy świetlicy.
 3. Rodzice zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 4. W karcie zgłoszenia do świetlicy powinny być zawarte następujące informacje:

- czas pobytu dziecka

- osoby odbierające dziecko do domu.

 1. Rodzice zobowiązani są pisemnie poinformować wychowawcę o zmianach czasu pobytu dziecka w świetlicy.
 2. Dziecko zobowiązane jest:

- zgłaszać wychowawcy każdorazowe wyjście ze świetlicy

- uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez wychowawcę

- szanować i dbać o  powierzony mu sprzęt i mienie świetlicy

- odnosić się kulturalnie i życzliwie w stosunku do innych dzieci i wychowawców.

 1. Wychowawcy zobowiązani są zapoznać uczniów z przepisami BHP
 2. Dzieciom zabrania się samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych.
 3. Wychowawca może w razie potrzeby wyznaczyć dyżurnych do pomocy przy  utrzymaniu porządku.
 4. Wychowawca winien rozwiązywać wszelkie nieporozumienia zaistniałe między dziećmi, włącznie ze zgłoszeniem problemów dyrekcji szkoły.                                                  

Przygotowała:

Krystyna Bogdanowicz