• Adresatami innowacji byli uczniowie klas V - VIII. Czas realizacji innowacji obejmował rok szkolny 2019/2020.

     Zajęcia innowacyjne odbywały się ramach zajęć nadobowiązkowych w blokach co najmniej dwugodzinnych. Niniejsza innowacja miała na celu szerzenie idei wykorzystania robotów na bazie zestawów lego education mindstorms ev3.

     Miały one zachęcać i motywować uczniów do zainteresowania i korzystania z najnowszych technologii. Była odpowiedzią na potrzeby obecnych czasów a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

     Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole można zauważyć, że uczniom najbardziej brakuje zajęć poszerzających ich zainteresowania nowymi technologiami. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba ich zaspokojenia.

     Efekty:

     · rozwój kreatywności uczniów, ich wiedzy z programowania, konstruowania robotów

     · zaangażowanie w wykonywaną pracę

     · umiejętność współdziałania w grupie

     · podniesienie jakości pracy szkoły poprzez dodatkowe zajęcia promujące nowoczesne technologie

     · rozwój kreatywności uczniów

     · indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.