• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    

   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp1pruchnik.edupage.org/

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
   • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
   • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
   • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

    

   PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:

   Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

   INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

   Narzędzie ułatwień dostępu  a w nim:

   • Podwyższony kontrast
   • Możliwość powiększenia liter
   • Podświetlane linki
   • Mapa strony
   • Skala szarości
   • Jasne tło

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

   e-mail:sp1pruchnik@vp.pl lub można kontaktować się z sekretariatem szkoły - numer telefonu: 16 628 8059
   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

    

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku prowadzi działalność w trzech budynkach. Główny budynek A mieści się przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik, budynek B mieści się przy ul. Szkolnej 12 oraz budynek hali sportowej. Wymienione budynki połączone są ze sobą łącznikiem.

   W budynku A  sekretariat, gabinet dyrektora szkoły oraz pokój nauczycielski znajdują się na parterze. Do budynku prowadzą  3 wejścia. Jedno główne prowadzące do holu szkoły  –  zadaszone, bez schodów; jedno dla uczniów, prowadzące schodami do szatni - zadaszone oraz jedno z tyłu budynku prowadzące na plac zabaw (ze schodami – 3 stopnie, nie zadaszone). Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

   W budynku B szkoła prowadzi działalność na parterze i na poziomie -1 (szatnie). Do budynku prowadzi jedno wejście główne, zadaszone, ze schodami i podjazdem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

   Budynek hali sportowej posiada jedno wejście, zadaszone, z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych. Nie ma windy.

    

   We wszystkich wymienionych budynkach nie ma windy. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Parkingi dla pracowników szkoły znajdują się przed każdym z  budynków szkoły, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Oznaczenia kontrastowe znajdujące się w trzech budynkach: wyjście ewakuacyjne, strzałki do wyjścia.

   Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

   Szczegółowe informacje nt. dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

    

   APLIKACJE MOBILNE:  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać